พรบ. ข่าวสารข้อมูล ITA 2564๑.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
๑.๑ ข้อมูลผู้บริหาร
๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร
๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน
๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์
๑.๗ ข้อมูลการติดต่อ
๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๑.๙ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
๑.๑๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ๒๕๖๒
๑.๑๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒
๑.๑๓ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐
๑.๑๔ อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๕ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๒.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓.แผนปฏิการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๕.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๖.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
๘.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริิตและประพฤติมิชอบ
๙.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๙.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
๙.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๙.๓ ผลการดำเนินงานการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
๙.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๙.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
๑๐.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
๑๑.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒๕๕๔


๑.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน ๓๐ วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
๑.๑ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารสั่งการประกาศเผยแพร่
๑.๒ หนังสือจัดสรรงบประมาณ
๑.๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๔ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
๒.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน)
๒.๑ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๓.๑ หนังสือหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ
๓.๒ หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓
ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ (ชุดที่ ๑)
ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ (ชุดที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๒ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔
มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๑)
มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๓ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๑)
เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒)
ไตรมาสที่ ๔ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๑)
กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒)

๑.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารนำเผยแพร่
๒.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
๒.๑ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (สขร.)
๒.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สขร.)
๒.๓ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (สขร.)
๓.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
๓.๑ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๔ (สขร.)
๓.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (สขร.)
๓.๓ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (สขร.)
๔.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
๔.๑ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (สขร)
๔.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สขร.)
๔.๓ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (สขร.)
๕.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน
๕.๑ ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สขร)
๕.๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (สขร.)
๕.๓ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (สขร.)


กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๓.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๔.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๕.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๒.๑ ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
๒.๒ ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
๓.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๓.๑ ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
๓.๒ ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
๔.กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง ๒ ประเด็น หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง

๑. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๒ โครงการ / กิจกรรม
๒. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
๓. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
๔. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
๕. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
๖. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน๑. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
๑.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบฟอร์มที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
แบบฟอร์มที่ ๓ แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
๒.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน๑. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
๑.๒ โครงการ
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๕. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม