พรบ. ข่าวสารข้อมูล ITA 2563๑.เอกสารคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
๒.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หน.เจ้าหน้าที่ จาก ผู้ว่าฯ
๓.บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศ แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
๔.ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ
๕.บันทึกข้อความประกาศแผนเงินบำรุง โรงพยาบลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.บันทึกขออนุมัติประกาศนำเผยแพร่ งบเสื่อมปี๖๓-ผสาน
๗.ประกาศคำสี่่งปิด-ปลด เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปี๒๕๖๓-ผสาน
๘.มาตรา ๑๑ ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
๙.เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ๖,๔๑๐.-บาท
๑๐.เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด ๖๐,๐๐๐.-บาท
๑๑.หนังสือที่ สธ ๐๒๑๗ว๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๕๖๐
๑๒.หนังสือ ที่กค.๐๔๐๕.๔ว ๓๒๒ แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓.หนังสือ กค๐๔๐๕.๓ว ๔๕๓ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
๑๔.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
๑๕. ประกาศแผนจัดซื้อด้วยงบเสื่อมฯ ๑๐%-ผสาน


๑.เอกสารคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
๒.ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑)
๓.ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สขร.๑)
๔.ผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑)
๕.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ (สขร.๑)-ผสาน
๖.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (สขร.๑)-ผสาน
๗.ประกาศผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (สขร.)
๘.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) เดือนเมษายน ๒๕๖๓-ผสาน
๙.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓-ผสาน
๑๐.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (สขร)-ผสาน
๑๑.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (สขร)-ผสาน
๑๒.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓-ผสาน

๑.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน
๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร
๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน
๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
๑.๖ ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
๑.๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ๒๕๖๒
๑.๘ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๒
๑.๙ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐
๑.๑๐ อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๑ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๒.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓.แผนปฏิการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
๔.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๕.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริิตและประพฤติมิชอบ
๗.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๗.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๗.๓ ผลการดำเนินงานการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)
๘.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
๙.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒๕๕๘
๑๐.ปริ๊นสกรีน